Kurzemes Vārds

06:22 Pirmdiena, 1. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Dome nogulda naudu Unibankā

Deputāti piekrita lčmumam noguldģt Unibankas atvčrtajā depozģtā 137 tśkstoųus latu (10 000 no pamatbudżeta un 37 000 no privatizācijas fonda lģdzekīiem). Tas darģts, lai "sekmčtu pilsčtas ųāgada budżeta ieščmumu izpildi un racionālāk izmantotu paųvaldģbas budżeta lģdzekīus", teikts domes lčmumā.

Mantinieki nav pieteikuųies

Namu pārvaldei "Vecliepāja" saskašā ar likumu uzdots turpināt pārvaldģt, iemitināt jaunus ģrniekus, veikt nepiecieųamos remontus utt. namģpaųumā Bčrzu ielā 26. Ųādu lčmumu dome pieščma tādčī , ka ir pagājuųi seųi mčneųi kopų domes lčmuma atdot ųo namu tā ģpaųniekam natśrā, taąu nams tā arģ nav pāršemts.

"Statoil" dāvina grāmatas skolām

Vakar pilsčtas skolu direktoru sanāksmes laikā dāvanu skolām un skolčniem pasniedza firmas "Statoil" pārstāvji. Zinot izglģtģbas sistčmas ne ģpaųi lielo rocģbu, viši nodeva Skolu valdes priekųsčdčtājai Ludmilai Moląanovai "Åeogrāfijas enciklopčdiju" - 63 eksemplārus un "Pasaules včsturi. 20. gadi" 11 eksemplārus. Tagad ųie včrtģgie izdevumi bśs pieejami skolčniem, gan izstrādājot savus zinātniskos darbus, gan arģ, kā mācģbu papildlģdzeklis un vienkārųi kā izzišas materiāls.

Bčrni par dzģvniekiem

2.bčrnu bibliotčkā pulcčjās Ezerkrasta sākumskolas 3. c klases skolčni, lai kopā ar bibliotčkas darbiniekiem piedalģtos konkursā par mājdzģvniekiem. Jau iepriekų bčrni bija pārrunājuųi ar savu skolotāju Rutu Ųenkeri par dzģvniekiem, to audzčųanu un kopųanu. Tāpčc viši varčja atbildčt pat uz tik grśtiem jautājumiem, cik aitu ųęiršu audzč Latvijā un ar ko baro tikko izųęģluųos cālčnus. Skolčni arģ minčja mģklas un uzdeva paųi savus jautājumus. Bibliotčkā bija sarģkota grāmatu izstāde. Viszinoųākie bija Agnese Grģsle, Agris Elleris, Laura Siliša un Linda Ąehoviąa.

Policijas autosportisti dodas uz Črgīiem

Ųā gada sākumā stadionā "Olimpija" Liepājas pilsčtas un rajona Policijas pārvaldes Sporta klubs organizčja Latvijas bezceīu rallija jeb triāla 4 x 4 pirmo posmu. Ųodien uz Črgīiem ar speciāli sagatavotām apvidus automaųģnām izbrauca Liepājas policijas rallistu komanda, lai piedalģtos kausa izcģšas otrajā posmā - rallija reidā "Črgīi". "Olimpijas" stadionā organizčtās sacensģbas pierādģja, ka mśspuses sportistiem ir lielas izredzes cģnģties par godalgotām vietām. Uz Črgīiem devies un savus spčkus lģkumoti kalnainajās trasčs izmčåinās arģ policijas pārvaldes priekųnieks Juris Brięis.

Seųpadsmitais "Zvonok" numurs

Iznācis 2.vidusskolas laikraksta "Zvonok" ųģ gada piektais numurs. Kā pastāstģja avģzes redaktors, 11.klases skolčns Miroslavs Kodis, "Zvonok" pie 2.vidusskolas lasģtājiem nāk jau pusotru gadu, pavisam izdoti 16 numuri. Avģze včsta gan par skolas jaunumiem, gan notikumiem pilsčtā. Ir intervijas, horoskopi, gan speciāla lappuse dāmām un mśzikas zišas. Numura tapųanā piedalās visi, kam interese, bet redkolčåijā bez redaktora ir včl vietniece, trģs korespondenti, arģ tulkotāji, jo novitātes tiek meklčtas poīu, vācu valodās. Interese skolčnu vidś parasti esot liela un no 70 eksemplāru lielās tirāżas nekas pāri nepaliekot.

"Varavģksne" vasarā rģkos bčrnu atpśtas nometnes

Bčrnu estčtiskās apmācģbas centra "Varavģksne" pedagogi uzskata, ka vecāki var neuztraukties par to, kur višu bčrni nepeieskatģti vaīosies vasaras brģvlaika mčneųos, jo no jśnija lģdz augustam "Varavģksne" rģkos nometnes sākumskolu audzčkšiem. Tām dots nosaukums "Radoųā attģstģba atpśtā", un, glużi tāpat kā pčrn, nometnes pmatmoto ir nepiepsiestaā gaisotnč atgādināt un nostiprināt bčrniem tās zināųanas, kas gśtas skolas solā sčżot. Iecerčts, ka dalģbnieki apmeklčs izstādes, dosies pārgājienos, kā arģ ekskursijās uz vadoųajiem Liepājas uzščmumiem. Tāpat paredzčtas zģmčųanas, dejoųanas un dziedāųanas nodarbģbas. Tāpčc "Varavģksne" aicina uz tikųanos vasarā.

Psihoterapeiti turpina mācģties

Aptuveni divdesmit Psihoterapeitu asociācijas psihoterapeiti, kas pārsvarā ir liepājnieki, turpina izglģtģbu pie vadoųajiem Viīšas psihoterapeitiem, lai iegśtu izglģtģbas dokumentu, kas atbilst Eiropas standartiem. Vienu reizi trijos mčneųos speciālisti ierodas ar lekcijām Liepājā, bet pčc tam mśsu psihoterapeiti brauc mācģties uz Viīšu. Vakar un ųodien lekcijas lasa vadoųais lietuvieųu psihoterapeits Eugenijs Laurinaitis (attčlā). Bez liepājniekiem grupā mācās arģ psihoterapeiti no Rģgas, Jelgavas un Aizputes.

Dabiskie preparāti organisma stiprināųanai un citām slimģbām

Vakar Jaunliepājas primārās veselģbas aprśpes centrā savus rażotos medikamentus prezentčja vācu farmaceitiskā firma "Cesra". Firmas marketinga vadģtāja Vilma Andrelģte (attčlā) bija ieradusies no Viīšas un mśsu ārstiem par pārsteigumu runāja skaidrā latvieųu valodā. Ųģs firmas pārstāvji mśsu pilsčtas medięus, kas ir izlutināti no dażādu farmaceitisko firmu uzmanģbas apliecinājumiem, apmeklčja pirmo reizi un iepazģstināja ar medikamentiem, kas pārsvarā visi ir rażoti no dabiskām izejvielām: strutenčm, pienenčm un citiem augiem. Tie ir preparāti, kas paredzčti saaukstčųanās slimģbu ārstčųanai, organisma vispārčjais stiprināųanai, kā arģ sievietčm menstruālā cikla traucčjumu gadģjumos. Pagaidām cieųāka sadarbģba ųai firmai Liepājā ir ar "Balto" aptieku un tās vadģtāju Litu Gailiųu.