Kurzemes Vārds

11:30 Trešdiena, 8. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Pilsētas domes sēdes

Akceptē koriģitēto Jūrmalas parka attīstības koncepciju

Sarmīte Pujēna

Vakar domnieki lēma par 23 darbakārtības jautājumiem.

Tikai vienu sagatavoto lēmumprojektu - par bibliotēku maksas pakalpojumu tarifiem - atlika izlemšanai uz nākamo sēdi, jo bija vairāki iebildumi pret to, ka Liepājā šie izcenojumi ir krietni augstāki nekā, piemēram, valsts bibliotēkās Rīgā.

Budžeta grozījumi

Deputāti akceptēja kārtējos grozījumus budžetā. Pamatbudžeta ieņēmumu daļu palielināja par 14 140 latiem, jo par 7000 latu palielinājušies ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un par 7140 latiem ieņēmumi palielinājušies sakarā ar SIA "Belam - Liepāja" līguma izpildi par parāda piedziņu no firmas "Hemi". Savukārt ieņēmumu daļa (maksas pakalpojumi) samazināta par 65 492 latiem, pamatojoties uz lēmumu par Centrālās slimnīcas reorganizāciju (abu primārās veselības aprūpes centru pārveide par pašvaldības uzņēmumiem), un par 5003 latiem sakarā ar Liepājas Leļļu teātra reorganizāciju par pašvaldības SIA. Kopā ieņēmumi samazināti par 56 355 latiem.

Budžeta izdevumu daļā samazinājums ir par 93 638 latiem, jo par 107 778 latiem samazināti līdzekļi investīciju budžetam Sporta kompleksa būvniecībai, bet par 7140 latiem palielināti izdevumi domes telekomunikāciju pārveidošanai un par 7000 latu - izdevumi savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Maksas pakalpojumu daļā izdevumi samazināti par 70 495 latiem sakarā ar Centrālās slimnīcas reorganizāciju un Liepājas Leļļu teātra statusa maiņu.

Pārējie lēmumi

Deputāti pilnvaroja pastāvīgo Finansu komiteju pieņemt lēmumus par pilsētas pašvaldības budžetā termiņos nenomaksāto nodokļu pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kartībā, piedziņu vēršot uz parādnieka finansu līdzekļiem vai jebkuru citu viņam piederošu īpašumu.

Akceptēja lēmumu no Privatizācijas fonda piešķirt 11 968,54 latus pilsētas noformējumam Ziemassvētkos un gadumijā.

Izskatot Jūrmalas parka attīstības koncepcijas pirmo redakciju un ņemot vērā tās sabiedriskās apspriešanas gaitā izteiktos viedokļus, atzīstot parka kā īpaši aizsargājama dendroloģiska objekta un ainavu arhitektūras ansambļa nozīmību, kā arī atzīstot parku par atpūtas un izklaides vietu pilsētā, deputāti nolēma atbalstīt koriģēto Jūrmalas parka attīstības koncepciju. Saskaņā ar to paredzēts nodrošināt parka zonas, klusās atpūtas un pastaigu zonas, kā arī aktīvās atpūtas, izklaides un sporta zonu (ar nepieciešamajiem apkalpes infrastruktūras elementiem) līdzsvarotu līdzāspastāvēšanu. Projekta autoriem uzdots pārskatīt autostāvvietu izvietojumu projektā, meklējot risinājumus, kas nodrošinātu automašīnu pagaidu novietošanu masu sarīkojumu laikā, nemazinot parka ainaviskās un dendroloģiskās kvalitātes, bet arī neradot papildu neērtības līdzās esošajās dzīvojamās zonās. "Ja nepieciešams," teikts lēmumā, "koncepciju papildināt ar ierobežojumiem vai noteikumiem apkalpes un izklaides objektu izvietojumam un būvei parka teritorijā par labu parka dendroloģisko, ainavisko un arhitektonisko kompozicionālo kvalitāšu ansambļa saglabāšanai".

Deputāti arī apstiprināja saistošos noteikumus "Par degvielas uzpildes staciju projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas noteikumiem". Tajos noteikts, kur šo staciju būvniecība un ekspluatācija nav atļauta, noteikts, ka, uzsākot jaunu staciju projektēšanu teritorijās, kurām ir dzīvojamās, sabiedrisko un darījumu apbūves un apstādījumu teritorijas statuss, ir jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana.

Deputāti apstiprināja arī pasažieru pārvadājumu koncepciju, saskaņā ar kuru prioritāte attiecībā pret citiem pasažieru pārvadāšanas veidiem noteikta pasažieru pārvadājumiem ar regulāro maršrutu autobusiem un tramvaju.

Deputātu atbalstu guva SIA "STRS - V" iecere par tirdzniecības centra būvi Šķēdes ielā 1b - Piltenes ielā 9a, kā arī SIA "BK Enerģija" vēlme uzstādīt vēja elektrostacijas Karostā. Sakarā ar elektrostacijas uzstādīšanu uzdots uzsākt grozījumu procedūru pilsētas ģenerālplānā, kā arī izziņot projekta uzsākšanu. Jāpiebilst, ka pret vēlmi šo projektu realizēt tieši Ziemeļu fortu teritorijā iebildis pieminekļu aizsardzības inspektors G.Silakaktiņš, iesakot pārvietot spēkstacijas atrašanās vietu par 700 - 900 metriem.

Apstiprināja vides rīcības programmas izstrādes vadības grupas nolikumu.

Deputāti vienojās nenodot privatizācijai pašvaldības īpašuma objektu - zemes gabalu Lielā ielā 13, uz kura atrodas bijušais tirdzniecības nams "Kurzeme".

Deputāti pilnvaroja Pašvaldības policiju kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Liepājas pilsētā. Nolēma arī no domes bilances nodot Pašvaldības policijas rīcībā elektronisko kases aparātu, kas nepieciešams Iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas nodaļai.

Deputāti akceptēja virkni tarifu un izcenojumu - Liepājas Leļļu teātrim biļešu cenas (40 un 50 santīmu); pilsētas Kompleksajai sporta skolai minimālos izcenojumus sporta spēļu zālei un cīņas sporta zālei, saunas izmantošanai u.c.; Vēstures un mākslas muzejam ieejas maksu (no 30 līdz 50 santīmiem), maksu par ekskursijām, par eksponātu fotografēšanu, filmēšanu utt.; Centrālajai slimnīcai maksas pakalpojumu, stacionāro un ambulatoro pakalpojumu izcenojumus.

Pieņēma lēmumu lūgt SIA "Futbola klubs "Liepāja"" sasaukt dalībnieku ārkārtas sapulci un izskatīt jautājumu par sabiedrības likvidāciju.

Deputāti piekrita samazināt SIA "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums" ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saistīto nokavējuma naudu 610,31 lats un nolēma dzēst maksātnespējīgās SIA "BB&Co" īpašuma nodokli par summu 158,92 lati.āti pieņēma lēmumu par vairāku zemes gabalu iznomāšanu, jaunu adresu piešķiršanu utt. Jonam Štībelim atļāva iznomāt zemes gabalu Cīravas ielā 17, SIA "Virāža A" - pievienot iznomātajam zemes gabalam Lauku ielā 59a papildu zemes gabalu, T.Vereščaginai nodeva lietošanā zemes gabalu Brīvības ielā 48, adreses piešķīra akciju sabiedrības "Latvijas pasts" ēkām Pasta ielā un vairākām garāžām Ģimnāzijas ielā.

Divdesmit dzīvokļu nolēma nenodot izsolē, bet izīrēt, trīs pamestos dzīvokļus (Laivinieku ielā, K.Ūliha ielā un Brīvības ielā) uzdeva pārņemt namu pārvaldēm.