Kurzemes Vārds

03:59 Sestdiena, 30. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Informē valsts zemes dienests

Zemes bilance 2000.gadam

Valsts zemes dienests katru gadu 1.janvārī sastāda zemes bilanci valstij kopumā un katram rajonam, pagastam un pilsētai atsevišķi. Zemes bilance kalpo kā vispārējs izziņas materiāls, kas sniedz informāciju par zemes sadalījumu lietošanas mērķu grupās un lietošanas veidos.

Zemes sadalījums pēc īpašuma veidiem

Zemes bilances dati tiek apkopoti atsevišķās tabulās, kurās tiek izdalītas piecas zemes īpašuma kategorijas:

fizisko personu īpašumi;

juridisko personu īpašumi;

pašvaldību īpašumi;

valsts īpašumi;

jauktā statusa kopīpašumi.

Tās ir zemes, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz konkrēta īpašnieka vārda, kam ir VZD precizēts zemes robežu plāns. Pēc pašlaik pastāvošajiem noteikumiem: pirmkārt, plāns tiek izgatavots pēc robežu uzmērīšanas ar instrumentu vai robežu ierādīšanas, izmantojot mērlenti; otrkārt, pilsētās un bieži apdzīvotās vietās, tāpat platībām līdz 1 hektāram un gadījumos, ja īpašnieks nolēmis savu īpašumu pārdot vai kādam citam mērķim sadalīt vairākos īpašumos, īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, ir nepieciešams precīzs VZD ar instrumentiem uzmērīts zemes robežu plāns.

Zemes lietotāju kategorijas ir četras:

fizisko personu zemes lietojumi;

juridisko personu zemes lietojumi;

pašvaldību zemes lietojumi;

valsts pārvaldes institūciju zemes lietojumi.

Zemes lietojumu robežas ir noteiktas pēc pirmprojekta, bet nav mērītas, tāpēc tās var būt arī neprecīzas. Tas norāda uz to, ka zemes bilances precizitāte gadu no gada palielinās, jo zemes lietojumi pakāpeniski tiek noformēti par īpašumiem, kuriem daudzos gadījumos ir nepieciešama kadastrālā uzmērīšana.

Pilnīgi atsevišķā tabulā tiek uzskaitīta brīvā valsts zeme, kuras kopplatība Liepājas rajonā ir 12146,6 hektāri.

Zemes lietošanas veidi

Pēc pastāvošām instrukcijām zemes bilancē uzrādītā kopplatība tiek sadalīta lietošanas veidos. Tā ir zemes lietošanas veidu eksplikācija, kas tiek zemes saimniekam izsniegta reizē ar robežu plānu un pēc kuras tiek aprēķināts arī nekustamā īpašuma nodoklis. Lauku apvidū galvenais lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ), tā ir - aramzeme, augļu dārzi, pļavas un ganības. Atsevišķi tiek uzskaitīti meži, krūmāji, purvi, platības zem ūdeņiem, pagalmi, ceļi un pārējās zemes, kā, piemēram, karjeri, dažādu komunikāciju trases, dzelzceļš, smiltāji u.c.

Lauksaimniecībā izmantojamā zemē ir iesaistītas visas meliorētās platības. Liepājas rajonā pēc zemes bilances datiem skaitās nosusināti 101467,0 hektāri. Šobrīd, kad Latvijā meliorētajām platībām netiek veltīta nepieciešamā uzmanība un kopšana, tās ne reti aizaug ar krūmiem, pārpurvojas un faktiski nepilda savas funkcijas. Meliorēto platību īpašniekiem un ieguvējiem vajadzētu aktīvāk iesaistīties darbībā, kas veicinātu šo platību apsekošanu un norakstīšanu. Vispareizāk būtu to veikt pirms zemes robežu plānu izgatavošanas, pirms zemes ierakstīšanas Nekustamā īpašuma kadastra reģistrā. Lai iegūtu meliorētās platības novērtēšanas un vajadzības gadījumā norakstīšanas šīs zemes īpašniekam ir jāraksta pieprasījums Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Meliorācijas daļai ar lūgumu platību apsekot un novērtēt. Nolietoto meliorācijas sistēmu novērtēšana ienestu bilancē ievērojamas korekcijas.

Galvenie zemes bilances rādītāji Liepājas rajonā

2001.gada 1.janvārī Liepājas rajona kopplatība ir 356744,9 ha, tajā skaitā LIZ 138926,7 ha. Šī platība tiek sadalīta 14 nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupās. Lielākās no tām ir:

lauksaimniecība - 215126,8 ha;

mežsaimniecība - 125209,9 ha;

ūdenssaimniecība - 7437,7 ha;

satiksmes infrastruktūras objekti - 4730,2 ha.