Kurzemes Vārds

12:13 Otrdiena, 25. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Autolietas

Gaismu pārbaude bez maksas

Lai autovadītāji varētu sagatavot savu auto ziemai, SIA "Latvija Statoil" sadarbībā ar Latvijas Auto moto biedrību un Ceļu satiksmes un droљības direkciju no 24.septembra līdz 9.oktobrim rīko ikgadējo droљības akciju "Redzi. Esi redzams." Akcijas laikā 25 "Statoil" degvielas uzpildes stacijās visā Latvijas teritorijā astoņās pilsētās: Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Talsos, Tukumā, Valmierā un Ventspilī autobraucēji bez maksas var pārbaudīt tuvās un tālās auto gaismas, bremћu, pagriezienu un atpakaļgaitas signālugunis. Liepājā gaismu pārbaude notiks akcijas pēdējā dienā - 9.oktobrī - Esperanto ielā no pulksten 10 līdz 18.

Pagājuљā gadā akcijā auto pārbaudi veica 1500 automaљīnām. No tām 80 procentiem bija nepiecieљams veikt gaismu pieregulēљanu. Tikai 15 procentiem maљīnu gaismas bija pilnīgā kārtībā. Savukārt 5 - 10 procentiem auto nebija iespējams noregulēt gaismas, un maљīnas bija nepiecieљams sūtīt uz servisu.

Krēslas laikā un tumsā uz valsts galvenajiem autoceļiem bojā gājuљo ir 62,2 procenti no visiem, kas iet bojā auto avārijās, jo ievērojami pasliktinās redzamība uz ceļa, kas rada bīstamas situācijas. Tāpēc akcijas laikā arī tiks atgādināts autovadītājiem droљas braukљanas principi.

Auto norakstīљanai būs jānodod īpaљam uzņēmumam

Saskaņā ar "Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekoљanas likumu" no 1.oktobra īpaљniekam, kas vēlēsies norakstīt savu transportlīdzekli, tas būs jānodod apstrādes uzņēmumam, kas turpmāk parūpēsies par videi un cilvēkiem kaitīgo, bīstamo un indīgo auto detaļu ekoloģisku pārstrādi un realizāciju. Kā informēja Ceļu satiksmes droљības direkcija, auto īpaљniekiem, kas vēlēsies veikt transportlīdzekļa norakstīљanu, љis process būs bezmaksas un atseviљķos gadījumos, ja transportlīdzeklim būs zināma materiālā vērtība, īpaљnieks saņems kompensāciju no apstrādes uzņēmuma.

Ja līdz љim īpaљniekam bija paљam jānāk uz CSDD veikt norakstīљanu un pēc tam jālemj, kur likt norakstīto auto, tad no 1.oktobra љis process kļūs ievērojami vienkārљāks. Īpaљniekam būs tikai jāsazinās ar apstrādes uzņēmumu, kurљ pats transportlīdzekli savāks un veiks visas tālākās nepiecieљamās darbības. Transportlīdzekļa īpaљnieks, nododot transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam, saņems likvidācijas sertifikātu par nodoљanas faktu. Līdz ar sertifikāta saņemљanu īpaљuma tiesības un atbildība par transportlīdzekli un tā norakstīљanu pāries apstrādes uzņēmumam. Mēneљa laikā apstrādes uzņēmumam auto būs jānoraksta CSDD.

Atļauju nodarboties ar norakstāmo transportlīdzekļu izjaukљanu atbilstoљi ES direktīvu prasībām uzņēmumi var saņemt Vides ministrijā vai attiecīgajā Reģionālās vides pārvaldē.

Lai arī Latvijā vidēji gadā noraksta 25 tūkstoљus transportlīdzekļu, apstrādes uzņēmumu darbībai nav paredzama īpaљa rentabilitāte. Tomēr, lai norakstītie auto netiktu pamesti meћā, kā tas bieћi bijis līdz љim, valsts apņēmusies dotēt apstrādes uzņēmumus, izmantojot љim nolūkam ieņēmumus no Dabas resursu nodokļa. No 1.oktobra tas, starp citu, tiks piemērots arī visiem pirmo reizi Latvijā reģistrējamiem vieglajiem, kravas transportlīdzekļiem līdz 3,5 tonnām, tricikliem un kvatricikliem. Nodokļa summa ir 22 lati.

Eksāmenā būs jābrauc arī ar 90 km/h

No 1.oktobra valsts braukљanas eksāmenā tiks ietverti arī tādi ceļa posmi, kur atļautais braukљanas ātrums ir 90 km/h. Jaunās prasības mērķis ir pārbaudīt, vai topoљie љoferi ir spējīgi iekļauties kopējā satiksmes plūsmā.

Eiropas direktīvas prasības nosaka, ka braukљanas eksāmena laikā љajos ceļa posmos eksāmena kārtotājam jābrauc ar ceļa zīmēs norādīto braukљanas ātrumu. Arī līdz љim auto apmācības laikā kursantiem bija jāapgūst braukљanas iemaņas ārpus apdzīvotām vietām, tomēr љīs iemaņas netika pārbaudītas valsts eksāmena laikā.

Saskaņā ar jaunajiem Ceļu satiksmes noteikumiem, kas stājās spēkā љī gada 1.maijā, jaunajiem autovadītājiem ar stāћu līdz diviem gadiem, nav noteikts ātruma ierobeћojums 80 km/h. Ātruma ierobeћojums atcelts, lai padarītu vienmērīgāku satiksmes plūsmu ārpus apdzīvotām vietām un mazinātu nepiecieљamību veikt apdzīљanas manevru, kas ir viens no bīstamākajiem manevriem uz ceļa.

Paљlaik tikai trīs ES valstīs jaunajiem vadītājiem ir noteikti ātruma ierobeћojumi: Luksemburgā 75 km/h (uz љosejām 100 km/h), Spānijā 80 km/h, Francijā 80 km/h (uz љosejām 90 km/h). Paredzēts, ka tuvākajā laikā љie ierobeћojumi tiks atcelti arī љajās valstīs.

Puse vadītāju atzīstas grēkos

Aptuveni 25 procenti autovadītāju atzīst, ka pēdējā mēneљa laikā, vadot transportlīdzekli, ir pārkāpuљi satiksmes noteikumus, vēsta SKDS augustā veiktā aptauja. No respondentiem, kuri pēdējā mēneљa laikā ir vadījuљi transportlīdzekli, satiksmes noteikumus bieћāk ir pārkāpuљi vīrieљi, aptaujātie vecumā no 25 līdz 34 gadiem, latvieљi, Latvijas pilsoņi, ar ienākumiem lielākiem par 127 latiem.

Visvairāk autovadītāju, kuri atzīst, ka, braucot ar maљīnu, pārkāpj noteikumus, dzīvo Kurzemē - 16,4 procenti, bet Rīgā tādu ir 12,2 procenti. Savukārt vismazāk noteikumus pārkāpjot autovadītāji Latgalē - lai arī љajā reģionā pēdējo dienu laikā vairākos traģiskos negadījumos ir daudz bojā gājuљo un cietuљo, tikai 6,9 procenti aptaujāto љoferu ir atklāti atzinuљi, ka pārkāpj noteikumus.

Tad jau labāk zagt

Saistībā ar samērā nesen izvērsto reklāmas kampaņu pret agresīvu braukљanu un љādiem braucējiem piemērojamo zemo intelekta koeficientu jeb IQ ielās parādījās braucamie ar daћādiem ironiskiem un izaicinoљiem uzrakstiem, kas bija attēloti arī mūsu "Brīvbrīdī".

Izrādās, mūsu pilsētā ir kāds, kam ir ko bilst par alkohola lietoљanas un transportlīdzekļa vadīљanas saistību no ekonomikas teorijas viedokļa, piesaucot atbildību, kas paredzēta Krimināllikumā. Aiz љī uzraksta no melnā humora sērijas, kas grezno attēlā redzamo golfiņu, kā reiz, nācās braukt Ceļu satiksmes droљības direkcijas Liepājas rajona nodaļas priekљniekam Ivaram Ķervim, kurљ, gaidot luksofora braukt atļaujoљo signālu, љo asprātīgo uzrakstu fiksēja fotokamerā: "Braucot skaidrā, tu apzodz valsti." Pārfrāzējot iespējamo izteikto domu, varētu teikt: "Braucot pillā, tu maksā nodokļus." Bet kam? Policijai? Valstij? Narkologam? Kapsētai? Lai būtu kapsētai. Tādus braucējus tā glabā pietiekami daudz.