Kurzemes Vārds

13:49 Sestdiena, 30. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dienas tēma!

Paisumi un bēgumi festivālu pilsētas krastā

Edgars Lūsēns

Gudrie ļaudis, visticamāk, zināja, ko darīja, pirms lika folkloras apcirkņos aicinājumu par karsta nestrēbљanu. Arī "Kurzemes Vārds" ļāva nostāties emociju putām pēc aizvadītās vasaras darbiem un nedarbiem, lai tagad drēgnajās rudens dienās vēsu prātu palūkotos, kādi cāļi tad љoreiz skaitāmi augstos toņos par izklaides industriju dēvējamajā ћanrā un kas ir vai nav noticis Liepājā, kura sevi labprāt piesaka kā festivālu pilsētu.

Jāteic, ka aizvadītā vasara īpaљi nepārsteidza, jo būtībā piepildījās vēl iepriekљējā rudenī izteiktā prognoze, ka tik dinamisku, sarīkojumiem pārbagātu un, iespējams, pat pārsātinātu vasaru kā 2003. gadā Liepājai noturēt paљas uzceltajos augstumos būs ļoti grūti. Vairāku sarīkojumu izbalēљanai vai pat izzuљanai ir gan subjektīvi, gan arī objektīvi iemesli, taču fakts ir tāds, ka љogad nenotika muzikālajās kvalitātēs jau Latvijas mērogā sevi līdz љim arvien skaļāk pieteikuљais festivāls "Mēs - liepājnieki". Kā otrs būtiskākais zaudējums būtu minams rallija "Kurzeme" pakāpљanās soli atpakaļ no tā sportisko kvalitāљu kalna, uz kuru tas vairākus gadus bija mērķtiecīgi rāpies, turklāt ar savu daudzveidīgo programmu spēdams kļūt par ievērības cienīgu notikumu ne tikai autosporta cienītāju aprindās vien.

Pie redzamākajiem plusiem ar neapbruņotu aci bez љaubīљanās varētu pieskaitīt trīs. Ja vien Liepājai būtu savs ordenis, tad to par Karostas reanimāciju un iekļauљanu kultūras apritē pilsētas kultūrpolitikas un arī sociālajā nominācijā būtu pelnījis kultūras centrs [email protected] Par Caines Beach Party vietu pilsētas izklaides industrijā vislabāk runā skaitlis 25 000. Tas ir apmeklētāju skaits divu dienu sarīkojumu ciklam, un љim ciparam būtu redzama vieta arī Latvijas mērogā. Treљo plusu vajadzētu dalīt vairākās daļās. Sava artava tur pienāktos projekta Assitej ietvaros notikuљajam bērnu un jaunatnes teātra izrāћu festivālam, taču љis sarīkojumu cikls ir vienreizējs, savukārt jau ierasti tur vietu ieņemtu Pianisma zvaigznes ar iebildi, ka sarīkojuma organizatoru ziņā būtu izsvērt, vai љī ierastība nav pārāk tradicionāla, kamēr Ērģeļmūzikas festivāls un Kurzemes Dzejas dienas kopējā bilancē varētu gūt tik lielu plusu, cik to atļauj љo sarīkojumu љaurā specifika, kas gan nav pārmetums, bet gan konstatējums. Pēdējo piebildi varētu teikt arī par krievu valodā notiekoљu sarīkojumu organizētājiem.

Vai pilsētai vajadzīgi љādi Jūras svētki, kur lielākoties dzīve ir rūgta, bet alus - salds, tas љķiet būtu tikpat diskutējams jautājums kā polemika, vai Līvas tirgus dienas ir kultūras vai tomēr biznesa pasākums. Bet par pilsētas simbolu bieћi dēvētais festivāls "Liepājas dzintars" љogad kļuvis par lielo nezināmo, kas, љķiet, tā arī pats nav ticis skaidrībā, ko tam īsti gribas - rokenrolu, baltmaizi vai tikai simboliskas baltās čības.

Vērtējumi par pilsētas kultūras un izklaides dzīvi noteikti var būt krietni vairāk nekā krāsu varavīksnē, jo galu galā pilsētā љogad vien notiek vairāk nekā pustūkstotis daћādu sarīkojumu. "Kurzemes Vārdam", veicot pastaigu pa festivālu pilsētas paisumu un bēgumu raћeni apūdeņoto krastu, љoreiz љķita būtiski pieturēties pie tiem trim pamatiem, bez kuriem mūsdienās nav iespējams uzbūvēt plaљu auditoriju piesaistoљu sarīkojumu. Mūsuprāt, tās ir idejas un to realizācijas prasme, repertuārs, kur љoreiz kā jau mūzikas metropolē akcentu likām uz љo ћanru, kā arī cilvēku droљība izklaides sarīkojumos. Loģiski, ka festivālu pilsētai ir būtiski, kā to vērtē no malas, tāpēc pievienojam arī citviet dzīvojoљa, bet mūspuses norisēm sekojoљa eksperta viedokli.

Liepвja no Rоgas skatpunkta

Aivars Hermanis, vairвku galvaspilsзtas un "Liepвjas dzintaru" rоkotвjs, mыzikas menedюmenta kompвnijas "Remix MM" direktors:

+ Vзrtзjot salоdzinoрi, viens no Liepвjas zоmoliem - festivвlu pilsзta ir pamatots un darbojas, kas, protams, kopumв ir veiksme. Taиu оstenоbв vienоgi Caines Beach Party reklвmas un publicitвtes kampaтa bija atbilstoрa apjomam, kвds nepiecieрams, pretendзjot bыt pamanоtiem Latvijв. Pзc sarоkojuma вrpus Liepвjas atsauksmes ir labas, apmeklзjums labs - tвtad mзrнis sasniegts, un рogad tas bija lielвkais un visvairвk apmeklзtais festivвls Latvijв. Arо Karostas pasвkumu publicitвte precоzi trвpa mзrнauditorijв, kas gan ir neliela un savв ziтв alternatоvi - elitвra. Varbыt tвpзc man nav gadоjies satikt nevienu no pazоstamiem rоdziniekiem, kas рos pasвkumus, izтemot cietuma рovu, bыtu skatоjis klвtienз. Kв treрo pзc reklвmas apjoma un kvalitвtes gribзtu minзt Pianisma zvaigznes, kur kampaтa ir samзrоga un plaрsaziтas lоdzekпi izvзlзti pareizi,

- Festivвlu pilsзtas lauri, lai arо joprojвm esoрi, pamazвm sвk tв kв apvоst, un diemюзl pзdзjos gados tajв paрв Pianisma zvaigютu festivвlв iestвjusies rutоna un tam neredz оstas attоstоbas tendences. Sarоkojumu rоkotвjiem jвsaprot, ka uz Liepвjas festivвliem cilvзki no Rоgas un citвm Latvijas pilsзtвm brauks tikai tad, ja tie spзs piedвvвt aktuвlu profesionвlвs kvalitвtes mыziku. Taиu, lai cerзtu uz ievзrojamвku skaitu вrvalstu kultыrtыristu, nepiecieрams, piedвvвt A klases mвksliniekus ar pasaules vвrdu. Kas par to maksвs, - tas ir pamatjautвjums.

Perspektоvas?

Ja vaicв manu skatоjumu uz izaugsmi tвdв aspektв, lai Liepвja kв festivвlu pilsзta bыtu pamanоta Latvijв, tad, manuprвt, sezonas laikв vajadzзtu koncentrзties ne vairвk kв uz trim lieliem festivвliem. Ja sarindojam tos sezonвlв norises secоbв, tad pirmais bыtu Pianisma zvaigznes, kura mзrнauditorija ir Rоgas intelektuвпi. Otrais - Beach Party kв lokalizзts jaunieрu tusiтр uz mыzikas bвzes. Treрais - "Liepвjas dzintars" kв formatizзts profesionвlвs mыzikas festivвls ar pozicionзjumu uz tuvзjo kaimiтvalstu un Skandinвvijas kultыrtыristiem, kas starptautiski reklamзjams ar zоmolu Liepaja Amber - Sovjet Woodstock. Pirmais un vecвkais rokfestivвls Austrumeiropв joprojвm notiek. Sarоkojuma mвrketings balstвms uz Dzintara un Vudstokas paralзli, un tam vajadzзtu bыt ilgtermiтa kultыrtыrismu veicinoрa mвrketinga projektam. Piemзrs, ka tвds var notikt, nav tвlu jвmeklз - tepat netвlajв Somijв, pilsзtв, kas mazвka par Liepвju, notiek Pori Jazz - lielвkais dюeza un ritmiskвs mыzikas festivвls Skandinвvijв un treрais lielвkais Eiropas Savienоbв ar budюetu 15 miljoni eiro, kas ir izteikti spilgts publiskвs - privвtвs kopsadarbоbas paraugs. Bez kвdiem 500 000 eiro sвkuma budюeta lоdzvзrtоgs projekts nav paceпams, tomзr arо tвdam "Liepвjas dzintaram", kвds tas bijis pзdзjos gadus, nav nвkotnes. Рнiet, ka Liepвja ir palikusi par tвdu kв "Liepвjas dzintara" zоmola ноlnieci, nespзjot tajв ielikt mыsdienоgu saturu. Tad jau labвk mirt ar godu, lai vismaz paliek skaistas atmiтas. Naudas vienmзr bыs par maz, tomзr tas ir politiskвs filozofijas un kultыrpolitikas jautвjums, vai primвrais ir koncertzвle vai tomзr tas, kas notiek tur iekрв.

Svaigas idejas un precоzi izvзlзti mзrнi kв veiksmes pamatbalsti

Lelde Vоksna, strвdвjusi mвrketinga projektu aмentыrв "Fortius", рobrоd - domes priekрsзdзtвja padomniece sabiedrisko attiecоbu jautвjumos:

+ No mвrketinga un publicitвtes viedokпa mans aizvadоtвs vasaras favorоts ir Caines Beach Party, kas, manuprвt, ir paraugs, kв jвrоko festivвli. Рeit bija gan precоzi definзta mзrнauditorija - jaunieрi, uz kuriem tika mзrнtiecоgi strвdвts. Pasвkumam bija sava, specifiska odziтa, ar ko tas atрноrвs un bija pamanвmвks par pвrзjiem, - tas notika pludmalз. Savukвrt no auditorijas izrietзja piedвvвjums - tusiтр, kur liela daпa programmв varbыt neiedziпinвs, taиu рai daпai ir ausij tоkama mыzika. Tikmзr tiem, kas gribзja klausоties, patieрвm bija ko dzirdзt. Pludmales festivвls arо apliecinвja, ka tвs ir tikai tukрas vaimanas, ja zinвma sabiedrоbas daпa sыrojas, ka nav kur aiziet, jo Beach Party ietvaros bija virkne pasвkumu, kas bija par brоvu. Vзl neapрaubвmi, ka рogad оpaрi spilgti sevi kв nвkotnes vieta pieteica Karosta, kuras reanimвcijas nopelns pieder kultыras centram [email protected] Рв centra rоkotie sarоkojumi ir specifiski un varbыt nav domвti plaрвm tautas masвm, taиu tieрi ar рo savdabоgo nepieradinвtоbas elitвrismu tie kпыst pievilcоgi plaрвkai sabiedrоbai. Centrs [email protected] labi prot izmantot tвdu kultыras mвrketingam bыtisku elementu kв savu atraрanвs vietu un prot tur radоt atbilstoрu piedвvвjumu. Aizvadоtв vasara arо apliecinвja, ka izdodas pasвkumi, kuru rоkotвji deg ar savвm idejвm, riskз ar savu vai grыtв darbв piesaistоto, nevis par skaistвm acоm vai pazорanos dabыto naudu, un brвпu Mediтu, kв arо Kalles Bjorрmarka un viтa domubiedres Kristоnes Briedes panвkumi ir tam labвkais apliecinвjums.

- Es negribзtu tos оsti saukt par mоnusiem, un tomзr Jыras svзtki vispirms man рнiet kпuvuрi par nodevu sabiedrоbai, kurai primвrais ir iedzert, un ar kultыru vai mвkslu рim sarоkojumam Liepвjв ir attвls sakars, ja tвds ir vispвr. Dace Gruntmane "Liepвjas dzintara" organizзрanв ir izdarоjusi daudz, bet рo sarоkojumu veп uz leju tas, ka koncertestrвde "Pыt, vзjiтi!" ir bezcerоgi novecojusi, savukвrt pats festivвls kв tradоcija ir unikвls, bet nopietni jвizvзrtз, kвds tas bыs tвlвk, jo рobrоd рнiet, ka Dzintars sвcis slоdзt pзc inerces. Tвpзc festivвla nвkotnei пoti bыtiski un varbыt pat izрнiroрi bыs tas, kвda tad bыs nвkamв festivвla koncepcija. Manuprвt, konkursa koncertiem bыtu jвbыt pieejamiem par brоvu kaut kur pilsзtas centrв, piemзram, pie rokkafejnоcas, savukвrt galvenajiem viesmвksliniekiem un publikas gaidоtвkajвm grupвm vajadzзtu uzstвties plaрвkai publikai akceptзjamв laikв, nevis krietni pзc pusnakts, bet tвs lai paliek tikai versijas.

Nвkotnes skices?

Ikviens sarоkojuma organizators, kas pretendз uz plaрвku auditoriju, nedrоkstзtu aizmirst, ka Latvijв jau kuro vasaru ik nedзпas nogali notiek daudzi sarоkojumi un neviens nebrauks pie mums tikai tвpзc vien, ka рeit ir Liepвja. Ar to es domвju, ka joprojвm aktuвlas arо nвkamvasar bыs oriмinвlas idejas un labs to izpildоjums, jo nedrоkst aizmirst, ka arо Liepвjas publika ir visnotaп izlutinвta un tв lielos apjomos uz sarоkojumiem izvilinвma tikai tad, ja tiek solоts kaut kas patieрвm ekskluzоvs. Lai ko aizraujoрu atrastu un pasniegtu, ir jвdefinз precоzi mзrнi, no kuriem izriet mзrнauditorijas izvзle, pasвkuma norises laiks, vieta un biпeрu cena, jo, teiksim, pliku koncertu daudzi labв kvalitвtз labprвt noskatоsies ar DVD palоdzоbu, zvilnot uz dоvвna, un tas bыs krietni lзtвks prieks. Mums ir daudz cilvзku, kas vзlas kaut rоkot un pretendзt uz paрvaldоbas naudu, bet es tomзr uzskatu, ka nepiecieрams konkrзtвk noteikt prioritвtes un bыtiski atbalstоt tos sarоkojumus, kas patieрвm krвртo Liepвju un piesaista pilsзtas viesus.

Lвиa pakalpojumu sindroma popularitвte

Gints Krзsla, Liepвjas Paрvaldоbas policijas 1.(pilsзtas centra) iecirkтa priekрnieks:

+ Рogad kвrtоbu sargвjoрajвm struktыrвm strвdвt bija vieglвk, jo, pirmkвrt, sistзma, tв teikt, jau bija atstrвdвta - palоdzзja tas, ka organizatori lielвkoties visur bija tie paрi un mзs zinвjвm, ar ko rзнinвties, cik lieli spзki kur ir nepiecieрami. Mзs zinвjвm, kв strвdвt, un labвkais apliecinвjums tam ir fakts, ka nopietni incidenti gada lielвkajos sarоkojumos nenotika. Otrkвrt, sarоkojumu bija mazвk, un varзjвm pagыt izanalizзt savu darbоbu pзc katra pasвkuma un tвpзc sagatavoties labвk nвkamajiem.

- Piekrоtu, ka daюkвrt sarоkojumos arо nakts stundвs bija redzami nepilngadоgie un pвrmзrоgi iereibuрi jaunieрi joprojвm ir viena no rоkotвju un kвrtоbu sargвjoрo struktыru bыtiskвkajвm problзmвm, taиu рeit gribзtos veikt vairвkas piebildes. Vispirms jau vзlзtos norвdоt, ka abu lielвko sarоkojumu Caines Beach Party un "Liepвjas dzintara" rоkotвji savu sarоkojumu ieejas apsargврanai izvзlas Rоgas firmas, mыsu uzdevums ir vienоgi sabiedriskвs kвrtоbas nodroрinврana, tвpзc par to, kвda publika tiek ielaista sarоkojumos, vispirms atbildоgas рвs privвtвs struktыras. Es gan nevзlзtos tвpзc visu atbildоbas nastu novelt uz viтiem, jo izmanоgвkie pusaudюi bieюi vien pamanвs palыgt kвdu labo onkuli vai tanti, lai palоdz viтiem nokпыt kвrotajв vietв, un, ticiet man, tыkstoрiem cilvзku lielajв pыlо ir neiespзjami pвrbaudоt, vai kвds no pieauguрajiem ir kaut kur netвlu vai tвs ir tikai atrunas. Esam piefiksзjuрi, ka рвdi pieauguрie labdari tiek izmantoti arо alkoholisko dzзrienu iegвdei, taиu katram policistu klвt nepieliksi, tвpзc atliek vienоgi piesaukt godaprвtu. Nenoliegрu, ka tв trыkums vзrojams arо atseviрнos veikalos, taиu gribзtos norвdоt, ka situвcija tomзr kпыst cerоgвka, jo lielveikalos negodоgu rоcоbu nepieпauj tur novietotвs videokameras un оpaрnieki arо negrib riskзt ar licences zaudзрanu. Savukвrt daudzi mazie veikaliтi, kopр alkoholu vairs nedrоkst tirgot pзc 22, ir slзgti. Es melotu, ja izliktos nezinвm, ka tajвs mazajвs bodоtзs, kas tomзr strвdв, alkoholu nekad un nevienв variantв nevar nopirkt, tomзr gribзtu vзrst uzmanоbu, ka mзs рovasar esam sastвdоjuрi krietnu skaitu protokolu, turklвt vienв veikalв konstatзti jau divi pвrkвpumi, pзc kuriem vajadzзtu konfiscзt licenci, un es ar interesi gaidорu, vai par рo nozari atbildоgв Rоgas komisija to patieрвm paveiks.

Kв varзtu bыt?

Nвkotni droроbas un kвrtоbas nodroрinврanв es saskatu optimistiskвs krвsвs, un рвdu prognozi man liek izteikt fakts, ka policijas struktыras gыst lielвku pieredzi un kпыst profesionвlвkas рajв jomв. Ja рogad jau esoрajв savstarpзjв ieinteresзtоbas gultnз turpinвsies sadarbоba ar sarоkojumu organizatoriem, tad man nav iemesla baюоties, ka varзtu kпыt sliktвk. Ja runвjam par lielвkajiem rыpju bзrniem - neprognozзjamiem pusaudюiem, tad netikumu izskauрanв, manuprвt, bыtiski bыs tas, kвdus lзmumus pieтems Saeima attiecоbв uz smзнзрanas ierobeюoрanu. Ja tie patieрвm bыs stingri un precоzi, mзs varзsim strвdвt vзl efektоvвk.

Mыzikв - gaiрo un pelзko krвsu varavоksnз

Emоls Dreiblats, mыziнis un mыzikas apskatnieks:

+ Muzikвlв ziтв Liepвjas festivвli ir tik atрнirоgi, ka tie tomзr bыtu strikti nodalвmi. Ja par nopietno mыziku, tad es liktu lielus plusus abiem, jo Pianisma zvaigznes ir tik daudzpusоgas, piedвvвjot repertuвru gan kamermыzikas cienоtвjiem, gan profesionвпiem, gan tв saucamajam vienkвrрajam klausоtвjam, ka populвrвs mыzikas cienоtвji var vienоgi рo festivвlu apskaust par tв daudzveidоbu, savukвrt зrмeпmыzikв Lotara Dюeriтa zinврanas un pazорanвs ar citvalstu рв юanra mыziнiem рim sarоkojumam pieрнir augstas kvalitвtes zоmi. Ja par populвro mыziku, tad apmeklзtвju skaits Caines Beach Party visizteiksmоgвk apliecina, ka рobrоd Mediтi festivвlu rоkoрanв mыspusз ir вrpus konkurences, un to paрu var teikt par repertuвra izvзli tieрi рai konkrзtajai pludmales festivвla auditorijai, sвkot ar latvieрu mыziнiem un beidzot ar to paрu Rednex. Рai publikai un pludmales jautrоbвm - 10 balles bez variantiem. Mani patоkami pвrsteidza arо рв gada "Liepвjas dzintara" konkurss - рнiet, nebырu vienоgais, kas to dзvзs par labвko pзdзjo gadu laikв, un tas varзtu nozоmзt, ka рвdu pretendentu atlases kвrtоbu vajadzзtu turpinвt.

- Neapрaubвmi, ka lielвkais mоnuss ir tas, ka nenotika festivвls "Mзs - liepвjnieki", jo tas, it оpaрi jau pзdзjв gadв, manuprвt, bija neapstrоdams lоderis muzikвlo kvalitврu ziтв. Var strоdзties par gaumi un simpвtijвm, bet tвdas grupas un izpildоtвji kв Right Said Fred, Midge Ure, The Crash bija vзrtоbas paрas par sevi, nemaz nerunвjot par plaрo paрmвju mыziнu klвstu, ko piedвvвja рis festivвls. Nudien юзl, ka Mediтiem pietrыka spзka pavilkt divus tik lielus festivвlus jeb, precоzвk sakot, Liepвjas publika laikam lоdz galam nespзja рo piedвvвjumu novзrtзt. No рovasar skanзjuрв man tomзr krietni krita uz nerviem, cik uzkrоtoрi pludmales festivвlв Rednex spзlзja uz fonogrammas un cik vienveidоgs bija grupas repertuвrs, laikam jau cienоtie zviedru cilmes mвkslinieki bija iedomвjuрies, ka te ir baigie lauki. Nesapratu arо, kвpзc "Liepвjas dzintarв" kв viesi bija tieрi рвdi оpatnзji itвпi, bet vislielвkais noslзpums man paliek, kвpзc bija tвda attieksme pret citвdi godвjamo Tito&Tarantula. Labi, - cilvзki, kas dzоvo mыzikв vai raksta par festivвliem, zinвja, kas viтр tвds, bet pajautвjiet desmit пautiтiem uz ielas Liepвjв, kas ir vai, pareizвk sakot, bija Tito, un domвju jыs atbildi nesadzirdзsit. Ja viтu pozicionз kв Tarantоno filmu dziesmu autoru, tad No krзslas lоdz ausmai elementus, manuprвt, vajadzзja dragвt uz afiрвm, рiem нinорiem bija katru vakaru jвrotз Dzintarз un hitiem jвskan uz katra stыra. Tagad Tito palika оsti nenovзrtзts. Юзl.

Iespзjas?

Nвkotnз пoti ceru, ka agri vai vзlu, bet tomзr atdzims "Mзs - liepвjnieki". Ar Beach Party gluюi tвpat kв Pianisma zvaigznзm un зrмeпmыziku visam vajadzзtu bыt kвrtоbв, ja vien to rоkos рie paрi cilvзki un darоs savu darbu ar tвdu paрu entuziasmu kв lоdz рim. Par Dzintaru... Nu es nevaru iedot tыlоt un uz sitienu konkrзtu recepti, bet man рнiet, ka var un vajag atrast to vidusceпu starp mыsu publikai mazpazоstamiem mвksliniekiem kв Pelageja vai Tito un tвdiem visiem apnikuрiem rokmamutiem Nazareth. Katrв ziтв Mediтi pierвdоjuрi, ka tas nav neiespзjami, un es ceru, to apliecinвs ne tikai viтi vien.