Kurzemes Vārds

07:05 Ceturtdiena, 9. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Valsts Probācijas dienests sāks darbu arī Liepājā

Daiga Borska

Probācijas dienests tika izveidots 2003. gada 7. oktobrī un šī iestāde rūpējas par sabiedrības drošību, strādājot ar cilvēkiem, kuri izcieš tiesas piespriestos sabiedrībā izcieðamos sodus, kā arī palīdz bijušajiem ieslodzītajiem atgriezties sabiedrībā. Īpašu uzmanību dienests pievērš tieši darbam ar jaunatni, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanas iespējamību. 28.aprīlī Klaipēdas ielā 19/21 ceturtajā stāvā durvis vērs Valsts Probācijas dienesta Liepājas teritoriālā struktūrvienība, kuras vadītāja ir Solvita Dīķe. Viņas pakļautībā strādās vēl divas darbinieces - Karīna Āboliņa un Una Apsalone.

Pirmās VPD struktūrvienības Latvijā sāka darboties jau 2003.gada nogalē, bet šogad paredzēts, ka tās aptvers visu Latviju un būs pavisam divdesmit astoņas. Līdz ar Valsts Probācijas dienesta izveidi Latvija ierindojusies to valstu vidū, kas savu kriminālsodu politiku veido ar mērķi ievērot katra indivīda tiesības un vajadzības. Tādējādi būs iespējams radīt lielāku drošību sabiedrībā un mazināt jaunu likumpārkāpumu izdarīšanas cēloņus. Šim jaunajam dienestam jābūt kā saiknei starp ieslodzījuma vietu un sabiedrību, kas personai palīdz atrast atpakaļceļu uz normālu dzīvi.

Liepājas teritoriālās struktūrvienības pārziņā būs ne tikai Liepāja, bet arī viss Liepājas rajons. Galvenie darbības virzieni, kas jau šobrīd ir ikvienas Latvijas probācijas dienesta struktūrvienības uzmanības lokā, - sabiedrībā izciešamo sodu organizēšana, postpenitenciārā palīdzība, izvērtēšanas ziņojuma sagatavošana pēc tiesas vai prokuratūras pieprasījuma, sociālās uzvedības korekcijas programmu īstenošana, piedalīšanās kā starpniekam izlīgumā. No 2006. gada 1. janvāra VPD funkcijas kļūs vēl plašākas, jo probācijas dienesta uzdevums būs uzraudzīt personas, kas notiesātas nosacīti un pirms termiņa nosacīti atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.

Piespiedu darbi

"Kurzemes Vārds" Solvitu Dīķi lūdza konkrētāk pastāstīt par struktūrvienības galvenajiem darbības virzieniem. S.Dīķe: "Pirms kāda laika tika ieviests jauns soda veids - piespiedu darbi. Kā uzskata juristi, tiem ir liela priekšrocība salīdzinājumā ar reālu brīvības atņemšanu vai nosacīti piespriestu sodu, jo tādējādi reāli tiek atlīdzināts sabiedrībai nodarītais zaudējums. Sods nav bargs, bet nenovēršams. Turklāt piespiedu darbs attiecas tikai uz vainīgo personu atšķirībā no, piemēram, naudas soda, kad netieši cieð arī likumpārkāpēja ģimenes locekļi. Arī nepilngadīgajiem var piemērot sabiedriskos darbus, kas ir sods ar audzinošu nozīmi. Ja bērnu tiesa soda ar nosacītu sodu, viņš bieži vien tā īsti nemaz neapzinās, ka vispār sodīts. Vairāk cieš vecāki un tuvinieki, kas uztraucas, ka jaunietim atkal nepaslīd kāja un tad jau sekas var būt patiesi bēdīgas. Nemaz jau nerunājot par reālo brīvības atņemšanu nepilngadīgajam, kas nenobriedušā personībā rada neatgriezeniskas pārmaiņas.

Postpenitenciārā palīdzība

Valsts Probācijas dienesta uzdevums ir arī profesionāli un efektīvi veikt to personu sagatavošanu dzīvei, kas atbrīvojušās no ieslodzījuma. Diezgan bieži pēc iznākšanas no cietuma nenokārtoto sadzīves formalitāšu, informācijas, kā arī uzticības personas trūkuma dēļ, bijušie ieslodzītie atkal izdara likumpārkāpumus. Darbs sākas jau ieslodzījuma vietās, lai būtu iespējams noskaidrot klienta vajadzības un risku. Šobrīd Liepājas struktūrvienībā sākts darbs ar cilvēku, kas pirms pusotra mēneša atgriezies no ieslodzījuma, jau atradis darbu un vēlas dzīvot saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām normām un pastāvošajiem likumiem. Tagad ar Probācijas dienesta starpniecību tiek risinātas viņa veselības un dzīvokļa atgūšanas problēmas.

Kā sacīja S.Dīķe, šobrīd jau apzināti cilvēki, kas šogad ir atgriezušies no ieslodzījuma vietām vai arī visdrīzākajā laikā nonāks brīvībā. Sadarbojoties ar kolēģiem, kuru administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā ieslodzījuma vieta, tiek apzinātas šo cilvēku vajadzības un riski jau pirms atgriešanās brīvībā.

Izvērtēšanas ziņojums

Vēl viens darbības virziens ir Valsts Probācijas dienesta speciālistu sagatavotie izvērtēšanas ziņojumi, kas pēc pieprasījuma tiek sniegti tiesai un prokuratūrai. Tā ir informācija par cilvēku, lai pilnīgi un vispusīgi būtu atspoguļots personas raksturojums un riska faktori, kas tiesai un prokuratūrai varētu noderēt, lemjot par piespriežamo sodu. Tikpat svarīgas būs sociālās uzvedības korekcijas programmas, kuru mērķis - integrēt personu sabiedrībā. Ņemot vērā katra cilvēka konkrētās vajadzības un risku, tiks piedāvātas dažādu atkarību kā, piemēram, narkotisko vielu, alkohola atkarības novēršanas, dusmu menedþmenta programmas. Būs iespējams izmantot arī dzīves prasmju apguves un ētisko normu paaugstināšanas programmas, jo nav noslēpums, ka cilvēkiem, kas ilgstoši bijuši ieslodzījuma vietās, grūti iekļauties un saprast šīsdienas dzīves prasības un daudzas lietas viņiem jāmācās no jauna.

Vēl Probācijas dienesta speciālisti strādās ar izlīgumiem. Izlīguma procesā likumpārkāpējam jāapzinās sava rīcība un tās sekas, jānonāk pie izlīguma ar cietušo. Izlīgums notiek abām pusēm pieņemamā veidā, kompensējot cietušajam zaudējumus.

Vadītāja piebilda, ka Probācijas dienesta darbības uzsākšana Liepājā, tāpat kā visā Latvijā, prasīs ļoti nopietnu, pamatīgu darbu un rezultāti nebūs tūlīt pamanāmi. Taču tas ir ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības drošībā un cilvēku domāšanas maiņai par sodu sistēmu Latvijā. Solvita Dîíe: "No sabiedrības, mēs, jaunās struktūrvienības darbinieki, vēlētos sapratni un atbalstu, jo darbs, kuru mēs veicam, ir visu iedzīvotāju drošībai. Probācijas dienesta uzdevums - strādāt ar virzību uz to, lai sodi bez izolācijas no sabiedrības būtu nozīmīgs faktors noziedzības novēršanā, tādējādi palīdzot izvairīties no tām kaitīgajām sekām, ko rada brīvības atņemšanas vietās pavadītais laiks".