Kurzemes Vārds

10:08 Svētdiena, 19. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Joprojām var iesaistīties dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanā

Pēteris Jaunzems

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja Dienvidkurzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Atbalsta daļas vadītājs Ģirts Osis, šogad grūti izskaidrojamu iemeslu dēļ samazinājies pieteikumu skaits atbalsta saņemšanai Lauku attīstības plāna programmas "Agrovide" pasākumam "Lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšana". Līdz šim saņemti tikai 6 procenti no pērn reģistrētā iesniegumu skaita. Tomēr lietas vēl esot labojamas. Iespējams, ka lauksaimniekiem, lai viņi aktivizētos, ir pietrūcis tieši informācijas.

Iesniegumus pasākumam "Lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšanas" vēl turpinās pieņemt Saldū, Viesnīcas ielā 1, 204.kabinetā līdz 1.septembrim pulksten 17. Ja šis termiņš netiks ievērots, atbalstu saņemt nebūs iespējams.

Ģirts Osis pastāstīja, ka Eiropas Savienības finansējumu neatsaka arī tiem lauksaimniekiem, kas jau agrāk pretendējuši uz atbalstu dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas jomā. Ja kāds no viņiem vēlas iesniegt dokumentus, lai noslēgtu saistības par citiem dzīvniekiem, un jau ir pieteikti platību maksājumi, tad iesniegums jānogādā tanī reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas lielākās apsaimniekojamās platības. Taču, ja lauksaimnieks vēlas darboties tikai pasākumā "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana", tad visi palīdzības saņemšanas papīri kārtojami pārvaldē, kuras teritorijā ir piereģistrēta dzīvnieku novietne vai arī atrodas lielākā no fermām.

Pretendentiem uz atbalstu ir jāievēro virkne nosacījumu. Viens saimniekotājs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadā, bet saistības par katru pieteikto dzīvnieku ir jāuzņemas vismaz uz pieciem gadiem. Lai saņemtu finansējumu, saimniecībai ir jāizpelnās šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas atzinums par kustoņa atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu programmas izvirzītajiem kritērijiem un mērķiem. Turklāt atbalsta saņemšanai pieteiktajiem kustoņiem ir jābūt identificētiem un iekļautiem valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datu bāzē, bet saimniecībā, kur tas tiek audzēts, ir jāievēro labas saimniekošanas prakses nosacījumi.

Ģirts Osis uzsvēra, ka piecus gadus ilgajā saistību periodā subsidējamo dzīvnieku nedrīkst pārdot, dāvināt, likvidēt vai kā citādi atsavināt. To atļauts darīt tikai ar nosacījumu, ka nākamais īpašnieks pārņem visas pasākumā noteiktās saistības. Likvidēt dzīvnieku drīkst tikai tad, ja ir izveidojušies īpaši apstākļi, proti, beidzies dzīvnieka produktīvais vecums, ieviesusies kāda slimība, noticis nelaimes gadījums, kuros dzīvnieks daļēji cietis vai arī kļuvis neārstējams. Taču tādās reizēs ir jāsagādā apliecināts slēdziens, ko sagatavo saimniecību apkalpojošais veterinārais darbinieks. Katrā saistību gadā jāiesniedz pasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" iesniegums, kuram jāpievieno šķirnes dzīvnieku audzētāju asociācijas atzinums, jo saskaņā ar Ministru kabineta nosacīto kārtību saistības, gadam beidzoties, turpinās. Tanī pašā laikā Ģirts Osis norādīja uz interesantu niansi. Pārtraucot saistības vai arī atsavinot dzīvniekus, pretendentam ir jāatlīdzina Lauku atbalsta dienestam līdz šim saņemtā atbalsta apjoms. Tomēr saskaņā ar Latvijā un Eiropas Savienībā noteikto kārtību, Lauku atbalsta dienests var piemērot subsīdiju saņēmējam atbalsta apjoma samazinājumu.

"Ja īpašnieks nodod visu saimniecību vai arī tās daļu citai personai, pārņēmējs var uzņemties agrāk noslēgtās saistības uz atlikušo laiku. Saistību nodošana un pārņemšana notiek pēc vienotas formas, kas publicēta Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv. sadaļā: Eiropas Savienības atbalsts – Tiešie maksājumi – "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana," sacīja Ģirts Osis.

Savukārt atsaucot iesniegumu programmas "Agrovide" pasākumiem, subsīdiju pretendentam par to rakstiski jāinformē Reģionālā lauksaimniecības pārvalde. Brīvā formā uzrakstītajā iesniegumā jābūt norādītam atbalsta pasākumam, ko vēlās atsaukt, klienta reģistrācijas numuram, iesnieguma numuram, juridiskās personas nosaukumam un komercdarbības formai vai arī fiziskās personas vārdam un uzvārdam, kā arī datumam, parakstam un paraksta atšifrējumam.

Sarunā ar "Kurzemes Vārdu" Ģirts Osis solīja, ka par programmas "Agrovide" pasākumu "Erozijas ierobežošana", kā arī pasākumu "Standartu sasniegšana" un "Priekšlaicīgā pensionēšanās" realizācijas gaitu un atbalsta saņemšanas problēmām viņš lasītājus sīkāk grasoties informēt augustā.