Kurzemes Vārds

07:39 Pirmdiena, 28. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izstrādā noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm

Sarmīte Pelcmane

Lai neradītu būtisku nekustamā īpašuma sloga palielināšanos mazturīgajiem iedzīvotājiem, pensionāriem un daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem, Liepājas dome izstrādā saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2008.gadā", informēja domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. Iedzīvotāji varēs sākt iesniegt domē nepieciešamos dokumentus atvieglojumu saņemšanai pēc noteikumu apstiprināšanas domes sēdē un Reģionālās attīstības un Pašvaldību lietu ministrijā, kas varētu būt ne ātrāk kā aprīļa beigās.

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas paredzēts piešķirt: 50 procentu apmērā pirmās un otrās grupas invalīdiem par īpašumā (valdījumā) esošu zemi zem individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām; 70 procentu apmērā nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz 85 latus mēnesī, par zemi zem individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām; 50 procentu apmērā nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija kopā ar piemaksu ir no 85,01 līdz 150 latiem mēnesī; 70 procentu apmērā fiziskām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss; 50 procentu apmērā fiziskām personām (arī aizbildņiem), kuru ģimenēs dzīvo pirmās vai otrās grupas invalīds vai bērns invalīds.

Minētie atvieglojumi tiks piešķirti tikai tādā gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts citām personām. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, nodokļa atlaides var saņemt par īpašumu, kurā persona dzīvo, tā ir deklarētā dzīvesvieta, ja nav nodokļa parāds par iepriekšējiem taksācijas periodiem.

Atvieglojumus 50 procentu apmērā paredzēts piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem par zemi, kas piesaistīta apsaimniekošanā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai; 90 procentu apmērā – kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai pieder ne mazāk par 50 procentiem kapitāldaļu no pamatkapitāla – par īpašumā esošajām sporta bāzēm un zemi to uzturēšanai, tajā skaitā tām, kuras tiek būvētas un kurām ir izstrādāts un akceptēts tehniskais projekts.

Atvieglojumi varētu tikt piešķirti šā gada otrajā pusgadā, jo noteikumi stāsies spēkā tikai pēc to apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" aprīļa beigās. Tas nozīmē, ka, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, tiks ņemti vērā dati par nodokļa maksātāju, kādi ir spēkā iesnieguma izskatīšanas brīdī, bet pensionāriem – pensijas apmērs pēc aprīļa pensiju indeksācijas. "Tāpēc nav jēgas jau tagad nest un iesniegt dokumentus domē, jo aprīlī šīs izziņas var būt nederīgas," uzsver Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadītāja Sandra Veisa.

Ministru kabinets pērn, apstiprinot aktualizēto nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzi, atbalstījis priekšlikumu par nodokļu likmes samazināšanu no 1,5 uz 1 procentu no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Šie grozījumi paredz arī 2008. – 2010. gadā ierobežot nodokļa apmēra pieaugumu visiem nodokļa maksātājiem 25 procentu apmērā. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma nodoklis nedrīkst pārsniegt iepriekšējā taksācijas gadā aprēķināto nodokļu apmēru vairāk nekā par 25 procentiem, neņemot vērā nodokļu atvieglojumus.