Kurzemes Vārds

07:55 Svētdiena, 7. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Novada ziņas

Pagasti un pilsētas sumina krietnos ļaudis

Daudzviet tieši svētku sarīkojumu laikā suminājumus saņēma ļaudis, kas ar savu darbu un dzimtās vietas mīlestību cēluši savas pilsētas un pagastus saulei pretī.

Cīravas pagastā

Par Gada cīravniekiem kļuvuši vairāki šā pagasta iedzīvotāji. Kultūras, izglītības un sporta jomā tā ir pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" vadītāja Iveta Laumane. Labākā pakalpojumu sniedzēja gods ticis Cīravas pasta nodaļas darbinieku kolektīvam. Bet par Gada jaunieti kļuvis Juris Kļava.

Par Gada notikumu Cīravā atzītas šādas norises: pagasta labiekārtošana un attīstība (centra apgaismojuma ierīkošana, katlumājas un kapličas celtniecība, centra apzaļumošana, Dzērves internetpunkta izveidošana), Projekta "Invalīdu profesionālā apmācība un rehabilitācija" īstenošana Cīravas arodvidusskolā, Latvijas jubilejai veltītais pasākums "Gaismas tilti".

Konkursa "Lauku sēta Cīravas pagastā – 2008" rezultāti: skaistākā mājas zīme – "Turaidām", kur saimnieko Šiļļu ģimene, sakoptākā iestāde ir Dzērves pamatskola, labākā māja sunim ir Dobeļu ģimenes māju sargam "Ziediņos".

Sakas novadā

Par Gada novadnieku izraudzīta Pāvilostas vidusskolas direktore Aina Ansone. Pateicības rakstus saņēmusi Pāvilostas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva, Pāvilostas vidusskolas lietvede Lidija Lāce, fonda "Cilvēks cilvēkam" higiēniste Ieviņa Grasmane, fonda darbiniece Lilija Losāne, pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" pedagoģe Rita Pence, Pāvilostas Mūzikas skolas darbiniece Marta Siliņa un Mākslas skolas darbiniece Indra Siliņa, Sakas Novada domes darbinieks Dainis Vinklers.
Atzinību par sakoptāko vidi novadā saņēmusi Pāvilostas pilsētas kapsēta.

Nominācijā "Skaistākais un sakoptākais dārzs Pāvilostā" balvas saņēmusi Gruntmaņu ģimene, Vera Vasiļčika un Beihmaņu ģimene.
Bet par vislabāk koptajām lauku sētām Sakas pagastā atzītas "Mazsēkas", un "Durbes", balvu saņēmusi Ausma Ozola un Beķeru ģimene.
Speciālbalvas piešķirtas Dzintaru ielā 35.mājas saimniekiem Kurzemnieku ģimenei, "Labmaižu" saimniecei Sarmītei Darkēvicai, "Kuģenieku" saimniekam Jānim Bužinskim un Bērziņu ģimenei no Pļavu ielas 4.

Vecpils pagastā

Pagasta padomes Pateicības rakstus, naudas balvas un ziedus saņēmuši deviņi īsteni vecpilnieki. Feldšere Rasma Rozenberga par mūža ieguldījumu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē. Harijs Staņēvičis par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, vadot kooperatīvo sabiedrību "Vecpils". Jerumaņu ģimene par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un pagasta vides veidošanā. Biruta Freiberga par mūža ieguldījumu pašvaldības darbā. Aija un Imants Gauļi par mīlestību, pašaizliedzību un sirdssiltumu, bērnus audzinot. Dzintra Zvirbule par mūža ieguldījumu jaunatnes izglītošanā. Jānis Aigars par ieguldīto darbu pagasta attīstības plānošanā. Lilija Ločmane par aktīvu darbu ar Vecpils pagasta pensionāriem. Iveta Untule par ieguldījumu mācību darbā.

Grobiņā

Līdz šim Grobiņā izcilākie darba darītāji tika sumināti Pilsētas svētkos maija nogalē. Taču šogad par godu Latvijas 90 gadu jubilejai, svētku pasākumā 18.novembrī ar Pilsētas domes Pateicības rakstiem tika apbalvoti pieci grobiņnieki, kuru devums pilsētai un sabiedrībai kopumā ir bijis nozīmīgs ilgākā laika posmā.

Pateicību par godprātīgu, iniciatīvas bagātu un atbildīgu darbu saņēmuši: Z.Mauriņas piemiņas istabu literārā vadītāja Mirdza Gūža, ģimnāzijas skolotājs Egils Jucevičs, pensionētā skolotāja Ruta Pāvila, biedrības "Tev un Taviem draugiem" vadītāja Sarmīte Freimane, politiski represēto kluba Grobiņas nodaļas vadītāja Maiga Stolovska, sīpolpuķu selekcionārs Juris Egle.

Aizputē

Pateicības rakstus un naudas balvas jau tradicionāli vairākās nominācijās saņēmuši arī aizputnieki. Nominācijā "Mūža ieguldījums" pateicība Svetlanai Krūmiņai par ilggadēju un godprātīgu darbu pedagoģijā. "Gada cilvēka" balva Marekam Dēvitam par aktīva dzīvesveida popularizēšanu Aizputē. Par Gada jaunieti kļuvusi Liene Segliņa – par labām sekmēm mācībās un ārpusskolas darbā. Balva nominācijā "Godaprāts" Laimonim Grundmanim – par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un aktīvu jauniešu iesaistīšanu jaunsardzes kustībā. Nominācijā "Es – savai pilsētai" balvu par ieguldīto darbu ēkas Atmodas ielā 9 saglabāšanā saņēmuši Signe un Uģis Puceni, bet par bēbīšu skoliņas un bērnu pieskatīšanas grupiņas izveidi – Inese Šteinberga.

Nīcas pagastā

Titula "Gada nīcenieka" gods ticis topošās grāmatas "Nīca laikmetu griežos" autoram Pēterim Sprincim. Nominācijā "Par mūža ieguldījumu Nīcai" – balva medicīnas māsai Ārijai Rožkalnei. Pašvaldības atzinība arī bērnudārza vadītājai Dairai Eglītei, projekta "...un pūralādes ver vākus..." vadītājai Ausmai Dzintarei, pašvaldības projektu koordinatorei un Dārzu iniciatīvas grupas dalībniecei Lienei Otaņķei, kā arī skaistās "Valtu" sētas saimniekam Arnim Šķilvaltam.

Rucavas pagastā

Šogad salīdzinājumā ar pagājušo un aizpagājušo gadu iedzīvotāji aktīvāk piedalījušies Gada un Goda rucavnieka pretendentu izvirzīšanā. Tādēļ arī cildināto cilvēku saraksts ir krietni vien garāks. Gada rucavnieka titulu sportā izpelnījusies Daiga Gabrūna, kultūras darbā – Staņislava Skudiķe, pašvaldības saimnieciskajā darbā – Viktors Čamans, izglītības darbā – Liena Trumpika, veselības aizsardzībā – Inta Mera, bet lauksaimniecībā – Džuljeta un Jānis Zuļģi, Sarmīte un Māris Liparti, kā arī Dace un Ivars Liparti. Par Gada uzņēmumu izvirzīts IK "Aptieka Rucava".

Titulu "Goda rucavnieks" par mūža ieguldījumu pagasta attīstībā izpelnījies Ģedimins Salmiņš.

Noteikti arī Rucavas pagasta sakoptākie īpašumi. Viensētu un viesu māju grupā 1.vieta piešķirta Mārītes un Daiņa Ģirņu īpašumam "Saktas", 2.vietā ierindojušies Annai un Viktoram Galkiniem piederošie "Šimji", bet 3.vietā – SIA "GM Koks" īpašums "Pūķa rags", kas atrodas Papes jūrmalā.

Daudzdzīvokļu māju grupā 1.vieta ir "Purenēm", kur mājas vecākā ir Daiga Gabrūna, bet 2.vieta – "Kalvēm" ar mājas vecāko Sandru Mangali priekšgalā. 3.vietā ierindojusies "Māja Nr.5", kur nama vecākā ir Irma Kļava. Iestāžu un uzņēmumu grupā 1.vietā Rucavas pamatskola, 2.vietā Pagasta padomes ēka "Pagastmāja" bet trešajā – SIA "Vesta 2" īpašums.

Bunkas pagastā

Jau vairāku gadu gaitā pagastā risinās konkurss "Sakoptākā sēta". Vērtēšanas komisijas pārstāve Dita Putere uzskata, ka tas pamudina īpašniekus un iedzīvotājus gādāt par apkārtnes skaistumu. Liels paldies par to viņiem tiekot teikts valsts dzimšanas dienā.

Šogad pagodinājumu izpelnījušies 18 sētu saimnieki. Par "Sētu – karalieni" nominēti "Plostnieki", kur dzīvo Rubežu ģimene. Ilgstoši sakoptākās sētas goda nosaukumu saņēmuši Vītolu ģimenes aprūpētie "Ģildēni", Siņicku ģimenes "Tūjas", Santu ģimenes "Krasta 4" un Tomasu "Gulbji". Ziedošākās lauku sētas ir Jansonu ģimenes "Lati" un Niedolu aprūpētie "Sērdieņi". Kā sētas ar nākotni sveiktas Jaunzemju ģimenes "Sproģi" un Kņūtiņu "Dreimaņi", bet sakoptākās ēkas atrodamas Dambju ģimenei "Aizvējos", Pusaudžiem "Vēsmiņās" un Dainaram Matjasam "Jaunozolos". Savukārt sēta ar kultūrvidi skatāma Māras Šalajevas "Grimstos". Skaistāko bērzu aleju izlolojusi Glagovu ģimene "Graudiņos", bet sakoptākais zāliens bijis Timbaru ģimenei "Kābaros". Visjaukākā atpūtas vieta meklējama Kaņevsku ģimenes "Mežiņos", Kaža Kalinauska "Līvās 9" un Niedolu "Saulēs".

Kazdangas pagastā

Kazdangas pagastā valsts svētkos apbalvojamos balsojot izraudzījās paši iedzīvotāji. Tādējādi "Gada cilvēks – 2008" iebalsots pašvaldības vadītājs Juris Moisejs. Par "Gada jaunieti – 2008" atzīta vidusskolniece Dace Voronova, savukārt nominācijā "Darbarūķis" uzvarēja čaklā kapu uzraudze Broņislava Juzupe. Papildu Atzinības rakstus par labi paveikto darbu saņēma Jura Mātera Kazdangas pamatskolas direktore Aija Dreimane, pašvaldības vadītāja vietnieks Varis Klēfelds un Kazdangas Pagasta padomes izpilddirektors Jānis Tīmanis.

Vērgales pagastāPirmdien Vērgales pagastā tika sveikts "Gada vērgalnieks – 2008", un šo titulu ieguva Gatis un Raitis Brēdiķi. Par gada sportisti atzīta Linda Sila, savukārt titulu "Gada jaunietis" ieguva Aija Bēliņa un Elīza Jegoruškina.

Kalvenes pagastā Valsts svētkos tika sveikti titula "Goda kalvenieks – 2008" ieguvēji. Tos par ieguldījumu izglītības sistēmas pilnveidošanā, bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītībā Kalvenes pagastā saņēma Kalvenes pamatskolas direktore Ausma Ērgle un direktores vietniece mācību darbā Skaidrīte Segliņa. Par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, tautas jaunrades attīstībā un kultūrvides veidošanā Kalvenes pagastā titulu saņēma Vita Roģe. Par ieguldījumu sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā un sportiskiem sasniegumiem rajona, valsts un pasaules mērogā – Pauls Jonass un Kalvenes pagasta basketbola komanda.

Grobiņas pagastā

Ziedus un dāvanu kartes valsts svētku priekšvakarā saņēma Grobiņas pagasta konkursa "Par sakoptāko sētu, uzņēmumu, daudzdzīvokļu māju" laureāti.

Nominācijā "Uzņēmumi" pirmo vietu ieguva Aivara Galecka šaušanas sporta klubs "Lāčkoki". Otrajā vietā – SIA "Aizputes ceļinieks" īpašums "Ineši". Savukārt trešā vieta tika Armanda Gudēna motelim "Līčupes".

Daudzdzīvokļu māju grupā pirmā vieta netika piešķirta, toties bija divas otrās vietas. Tās saņēma Cimdeniekos esošā Sporta ielas 10.a nama vecākā Irina Popinova un Ālandes nama "Silenieki" vecākā Mairita Lisecka. Trešo vietu piešķīra Dubeņos esošā Kuršu ielas 4.nama stāva vecākajai Elvīrai Baumanei. Savukārt veicināšanas balvas saņēma Robežu ielas 1.nama vecākā Regīna Guseva un Robežu ielas 2.nama vecākā Lidija Grunde. Par labāko ģimenes māju ciematos konkursa žūrija atzina Ozolu ielas 5.namu Dubeņos, kura saimniece ir Astrīda Briede. Šajā nominācijā arī divas otrās vietas – Gūžu "Avotu" saimniekiem Ausmai un Pēterim Zandbergiem un Robežu ielas 10.nama saimniekam Aigaram Lagzdiņam Robežniekos. Savukārt veicināšanas balva tika Gūžu "Zemdegu" māju saimniecei Kristīnei Kaudzei. Lauku sētu grupā uzvaras laurus plūca Rutas un Gunāra Jēkabsonu mājas "Zemītes". Otrā vieta – "Straumēnu" saimniekiem Ausmai un Jurim Būriem. Ir arī divas trešās vietas: Ilgas un Sergeja Skrundenieku "Plūcējiem" un Andrusa Melketa "Fītiņiem".

Lauku sētu grupā piešķirtas arī septiņas veicināšanas balvas: Apolonijas un Raimonda Kaņepju "Kraujām", Valdas un Aivara Ozoliņu "Strīķiem", Lienes un Armanda Sležu "Līdumniekiem", Valerijas Dambes "Kalnājiem", Natālijas Safjanovas "Vēveriem", Šupstiku ģimenes "Brēdiķiem" un SIA "Liepājas RAS" piederošajiem "Vilteriem".

Kalētu pagastā

Svinot Latvijas valsts proklamēšanas 90.gadadienu, sabiedriski rosīgākajiem un čaklākajiem kalētniekiem pasniegti Pateicības raksti. Par mūža ieguldījumu skolēnu audzināšanā un izglītošanā tos saņēmuši pensionētās skolotājas Velta Strēle, Austra Pūce, Olga Kivleniece, Astrīda Mažaika, Austra Leja. Bet sporta skolotājs Gunārs Pūce sumināts par ilggadēju un veiksmīgu sporta dzīves vadīšanu un veicināšanu. Savukārt pagodinājumu par ilggadēju un nesavtīgu darbu kultūras dzīves veicināšanā saņēma pensionētā bibliotēkas vadītāja Velta Rukute. Pensijā aizgājusī grāmatvede Andra Auzeniece atzinību izpelnījusies ar aktīvu līdzdalību dažādu kultūras sarīkojumu, kā arī ekskursiju organizēšanu. Pateicības raksts par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Kalētu pašvaldībā pasniegts tagad pelnītu atpūtu baudošajai sekretārei Ausmai Galeckai, bet par vēstures liecību saglabāšanu tādu pašu cildinājumu saņēma Alberts Ķeris – cilvēks, kas ilgus gadus sargājis mežus un piedalījies vides ainavu veidošanā.

Svētku reizē īpaši godinātas arī Kalētu pagastā dzīvojošās Latvijas valsts vienaudzes – Zelma Juzupa, Emma Ķere un Amālija Putniņa. Viņas saņēma Pateicības rakstus par pagastam un Latvijai veltīto darba mūžu.

"Daudzas lietas ir apbrīnojamas, bet neviena nav tik apbrīnojama kā cilvēks," atgādinot filozofa Sofokla vārdus, teica pagasta vadītāja Agrita Driviņa.

Bārtas pagastā

Pirms tam noskatījušies kinofilmu "Rīgas sargi", bārtenieki svinīgajā sarīkojumā pulcējās vakar. Arī viņi godināja tos, kam rūp apkārtne, cilvēku likteņi, tautas morālā skaidrība. Par ģimenes vērtību stiprināšanu pagodinājumu izpelnījās Jete un Andrejs Daiži. Par iekopto zemnieku saimniecību "Dižzveji", par dzimtas kopto sētu "Alejas" un par jauniešu ieguldījumu atpūtas vietas sakārtošanā sveica Vilmu Ķudi ar dēlu ģimenēm. Bet Vineta un Aldis Lazdupi tika cildināti par prasmīgu projektu līdzekļu piesaistīšanu, pilnveidojot savu saimniecību.

Viens no cilvēka vērtības mēriem ir viņa darbs. Par čaklumu un izdarīgumu cildināja pagasta darbiniekus Mirdzu Bibikovu un Imantu Cvībeli, medicīnas darbiniekus Guntu Meļķi un Ilgu Vidaju, kā arī skolotāju Aleksandru Reki. Par aktivitāti kultūrvides veidošanā sumināts Arvīds Ukstiņš, Mirdza Bibikova un Līvija Otaņķe. Par rosīgu iesaistīšanos un atbalstu skolas darbam – Aijas Birzes un Grasmaņu ģimenes. Par sasniegumiem mācību darbā – Anna Grasmane un Kārlis Reijers. Par daudzdzīvokļu mājas sakoptību – tās vecākais Jānis Gansons.

Dunikas pagastā

Kaut gan dunicnieku aptauja bija organizēta, šogad Gada cilvēku pagastā neizraudzījās. Taču, suminot ar Pateicības rakstiem un ziediem, lielu paldies par ieguldījumu pagasta attīstībā iedzīvotāju vārdā pašvaldība teica Ritai Tiļugai, Egitai Paulauskai, Anitai Tauriņai, Rasmai Juzupai, Ausmai Padalkai, Intai Mamei, Annai Gudēnai, Austrai Kļavai, Gundegai Zemei, Martai un Elmāram Mamjiem, Birutai un Jānim Ozoliem, Jānim Vidējam, Aivaram Saulītim, Alfrēdam Laimiņam un Andim Rolim.

Gramzdas pagastā

Atzīmējot valsts 90.jubileju, pašvaldība 60 pagasta rosīgākajiem iedzīvotājiem svinīgajā svētku sarīkojumā pasniedza īpaši šim nolūkam kaltas svētku medaļas.

Rucavas pašvaldība, vēlot stipru veselību un dzīvesprieku, svētkos pagodināja tos, kam 90 un vairāk gadu. Apsveikto pulkā ir Miķelis Balčus, Toms Dreižis, Adelina Mieme, Anna Dūrēja, Ķērsta Pese, Marģieta Stikāne, Anna Trautmane. Margrieta Aigare suminājumu saņēma par ilggadēju savas sētas sakopšanu. Ēriks Mangalis – par apzinīgu darbu, Arturs Laugalis – par ieguldījumu pagasta un Latvijas sporta dzīves attīstībā, Rucavas ev.lut. draudzes mācītājs Ainars Jaunskalže – par atbalstu un ieguldījumu pagasta garīgajā izaugsmē.

Kolektīvs pagodinājums izteikts bērnudārza "Zvaniņš" kolektīvam, Rucavas pamatskolai, mediķu kolektīvam, SIA "Vesta – 2" kolektīvam, Rucavas pagasta centīgajiem zemniekiem.
Par mūža ieguldījumu Rucavas pagastā sveica Elvīru Ķūsi un Ausmu Ašmani.

Modernizē acu ārsta darbu
Dina Belta

Acu ārstam un optometristei Aizputes Veselības centrā tagad strādāt kļuvis vieglāk, jo beidzot ir ērta darba vieta. Tas, protams, nozīmē arī ieguvumu pacientiem.

Ar Aizputes Pilsētas domes gādību acu ārsta kabinetam par diviem tūkstošiem latu iegādāts īpašs statīvs – darba vieta, kur uzstādīt jau pirms tam ārsta Imanta Lankas rīcībā bijušo refraktometru. Taču ar īpaši regulējamu krēslu un kustīgo darba virsmu to bez liekiem pūliņiem tagad iespējams piemērot katram pacientam – kā mazam bērnam, tā liela auguma pieaugušajam, stāsta I.Lanka. Līdzās refraktometram vēl ir brīva vieta aparatūras nostiprināšanai. Un ārsts ļoti cer, ka nākamajā gadā pašvaldībai izdosies finansiāli atbalstīt automātiskās permetrijas aparāta iegādi glaukomas un neiroloģisko slimnieku redzes lauku pārbaudīšanai. Pašlaik tāds esot tikai Liepājā, "Liepājas metalurga" poliklīnikā.

"Mums ir diezgan daudz glaukomas slimnieku, un bez tādas aparatūras mēs nevaram sekot viņu veselības stāvoklim, arī daudzu nervu slimību gadījumā tas ir ļoti vajadzīgs," skaidro acu ārsts.

Aizputniekiem un apkārtnes iedzīvotājiem acu ārsta kabineta modernizācija ir ļoti svarīga, uzsver I.Lanka. "Tāpēc, ka mēs varam šeit ļaudis reāli ārstēt, ne tikai pārbaudīt viņu redzi. Piemēram, bērniem ir ļoti svarīgi, lai līdz septiņu gadu vecumam redze attīstītos, ja to nokavē, to vairs nevar atgūt. Un mēs varam šeit ārstēt tos bērnus, kas tādu vai citādu iemeslu dēļ citur pie ārsta nevar aizbraukt."

Otrs pašvaldības ieguldījums šā kabineta darbā un līdz ar to aizputnieku veselībā ir par vienu tūkstoti latu iegādātais projektors, kas pievienots statīvam, kopā veidojot kompaktu un ērtu vietu kā medicīnas darbiniekiem, tā apmeklētājiem. Pagātnē nu palikušas ierastās tabulas ar dažāda izmēra burtiem, pie kurām stāv medicīnas māsa ar rādāmo kociņu rokās. Tagad optometristei Zigrīdai Ceļdomai nav jāskraida šurpu turpu, lai mainītu pacienta acīm piemērojamās lēcas. Viņai atliek vien ar pulti pārslēgt nākamo vizuālo objektu uz ekrāna, kas novietots uz kabineta pretējās sienas.

Tagad Aizputes Veselības centrā būtu iespējams pieņemt vēl vairāk pacientu. "Taču visu šo lietu mums tā nedaudz sabojājusi valsts, pasakot: "Mums vairs nav naudas, lai apmaksātu vēl kādu pacientu pieņemšanu, tas nekas, ka esat nopirkuši jaunu aparatūru,"," norāda I.Lanka. Tā nu par valsts līdzekļiem acu ārsta kabinetā, kur I.Lanka pieņem otrdienās, var izmeklēt tikai desmit pieaugušos dienā. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu vizīte maksā divus latus. Taču noteikti nepieciešams iepriekšējs pieraksts. Pie ārsta iespējams nokļūt arī bez pieraksta, taču tad šis pakalpojums pilnībā jāapmaksā pašam pacientam – tas maksā 15 latu. Bērniem ir atsevišķa pieņemšana, viņus, ja vien ir ģimenes ārsta norīkojums, izmeklē par brīvu.

Bet visi aizputnieki kopš 1.novembra var lētāk un ērtāk tikt pie briļļu receptes. Tagad katru otrdienu no pulksten 12 līdz 15 optometriste Z.Ceļdoma pieņem tieši tos ļaudis, kam nepieciešama tikai recepte brillēm, bet ārsta konsultācija nav vajadzīga.